Továbbképzés

Külpolitikai szakújságíró és elemző szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Külpolitikai szakújságíró és elemző

Szakfelelős: Dr. Tálas Péter, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 237 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél. A felsőoktatási intézmény felvételi elbeszélgetés keretében értékeli a képzési célban meghatározott szempontok érvényesíthetőségét, a szakterületre történő alkalmasságát.

A képzés célja: Az újságírás színvonalának emelése, a szakszerű és közérthető kommunikáció erősítése a külpolitika területén, továbbá olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai eseményekről, folyamatokról, összefüggésekről a közvélemény számára érthető módon tudósítanak, adnak tájékoztatást.

Közreműködésükkel javulhat a külpolitikai elemzés megjelenítése a médiában, valamint az ott közvetített információk szakszerűsége és közérthetősége. A képzésen részt vevők a kapott új típusú ismeretek birtokában képessé válnak a külpolitika komplex folyamatainak megértésére, egy-egy nemzetközi történés tényanyagának, különböző aspektusainak világos és közérthető módon történő bemutatására.

A képzés célcsoportja: A program elsősorban olyan felsőfokú képesítéssel vagy nemzetközi gyakorlattal már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul, amely által a hallgató a szükséges nemzetközi kapcsolati és külpolitikai tudásanyag alapjaival rendelkezik.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • rendelkezik a nemzetközi intézményrendszer ismeretanyagával,
 • a történeti kontextus ismeretével,
 • képes a külpolitika komplex folyamatainak megértésére,
 • rendelkezik azon készségekkel, amelyek az összetett információk megfelelő rendszerezésével világos és közérthető módon mutatják be egy nemzetközi történés tényanyagát, különböző aspektusait, különösen a Magyarországgal kapcsolatos összefüggéseket,
 • tisztában van a nemzetközi viszonyokat alapvetően meghatározó politikai, gazdasági, katonai és társadalmi folyamatokkal globális és regionális szinten,
 • ismeri a nemzetközi kapcsolatok katonai és nem katonai területeinek legfontosabb jellemzőit és összefüggéseit, a magyar kül- és biztonságpolitikát meghatározó hazai és nemzetközi folyamatokat, és megalapozott kitekintéssel rendelkezik a meghatározó nemzetközi trendekről,
 • ismeri a nemzetközi intézményrendszer (együtt)működésének szabályait és sajátosságait, valamint a tagállami érdekérvényesítés mechanizmusát,
 • ismeri a meghatározó nemzetközi szereplők érdekeit, céljait és eszközrendszerét, értelmezni és értékelni képes ezek kölcsönhatását,
 • képes a nemzeti és nemzetközi biztonságot fenyegető kockázatok, kihívások, fenyegetések elemzésére és reális értékelésére. Ismeri és érti az értékelés objektív és szubjektív elemei közti különbséget,
 • releváns információkkal rendelkezik Magyarország nemzetközi beágyazottságáról, az ország külpolitikai környezetéről, annak változásairól, és ezeket képes közvetíteni a társadalom felé,
 • ismeri Magyarország geopolitikai helyzetét és érdekeit, a magyar külpolitika fejlődési irányait és a külpolitikát megvalósító intézményrendszert,
 • ismeri a Magyarország nemzetközi partnerkapcsolataiból, szövetségi tagságaiból, egyéb szervezeti kapcsolataiból következő kötelességeket, feladatokat, folyamatokat,
 • ismeri Magyarország külső partnereinek céljait, stratégiáit, kül- és gazdaságpolitikai mozgásterét, és az ezekből fakadó, Magyarországhoz fűződő viszonyát,
 • képes megtalálni a külpolitikai elemzéshez szükséges forrásokat (nyílt hírforrások, adatbázisok, külpolitikai think tankek, elemzői szakblogok, stb.), és relevancia, megbízhatóság, hitelesség, pontosság szempontjából értékelni azokat,
 • képes a források alapján leírni, magyarázni és kontextusukban értelmezni a külpolitikai eseményeket, folyamatokat,
 • képes megkülönböztetni, megmutatni és értelmezni, önállóan és együttesen elemezni egy konfliktus globális, regionális és helyi összetevőit,
 • képes röviden és közérthetően összefoglalni és bemutatni egy-egy eseményt, problémát, folyamatot a nem szakértő közönség számára is közérthető formában,
 • ismeri a média és a politikai közbeszéd szerepét a kül- és biztonságpolitika társadalmi percepciójának és az állampolgárok véleményének alakításában,
 • ismeri az írott, az elektronikus és audiovizuális média műfaji sajátosságait (hír, közlemény, tudósítás, interjú, cikk, kommentár, glossza, vezércikk, jegyzet, esszé, háttérelemzés stb.) és képes ezeket létrehozni munkájuk során.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • képes arra, hogy szakmailag helytálló módon értelmezze és elemezze a külpolitikai eseményeket;
 • kritikai gondolkodásmóddal rendelkezik, mások véleményét tiszteletben tartja, ugyanakkor álláspontját hitelesen képviseli, érvekkel támasztja alá,
 • rendelkezik a külpolitikai kérdések értelmezéséhez nélkülözhetetlen stratégiai szemlélettel,
 • nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, és a különféle önfejlesztő módszerekre,
 • képesek független szakmai álláspont kialakítására,
 • érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra, szemléletét áthatja a szakmai és emberi szolidaritás,
 • elkötelezett Magyarország érdekei, továbbá a társadalmi szolidaritás és az esélyegyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság az európai és a szövetségi értékközösség értékei mellett.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti, gyakorlati és tréning módszerek segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Szakújságírói ismeretek 1-2.
Érveléstechnika, írástechnika 1-2.
Multimédiás hír- és tartalomkészítés, szerkesztés 1-2.
Köztájékoztatás és média
Elemzésmódszertan 1-2.
Regionális ismeretek 1-2.
Magyar külpolitikai érdekérvényesítés a 21. században
Meggyőző kommunikáció
Szakújságírói személyes kompetencia- és készségfejlesztés 1-2.
Stratégiai környezetértékelés
Válságövezetek, válságjelenségek elemzése
Nemzetközi érdekérvényesítés a gyakorlatban

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók: Czégé Zoltán, Cserháti Ágnes, Csiki Tamás, Csizmazia Gábor, Dr. Antal Zsolt, Dr. Bába Iván, Dr. Balogh István, Dr. Bódi Zoltán, Dr. Gazdag Ferenc, Dr. Gazsó L. Ferenc, Dr. Ilosvai Gábor, Dr. Matura Tamás, Dr. Molnár Anna, Dr. Nyakas Levente, Dr. Pach Ferenc, Dr. Péczeli Anna, Dr. Rácz András, Dr. Tálas Péter, Dr. Toót-Holló Tamás, Egeresi Zoltán, Háda Béla, Lénárt Viktor, Marsai Viktor, N. Rózsa Erzsébet, Németh Bence, Pelle Veronika, Sz. Bíró Zoltán