Felvételi eljárás mesterszakokra

1.) Nyelvi követelmény a mesterképzési szakokra való felvételhez

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakok

A szakra való felvételhez angol nyelvből szerzett felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány megléte vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, megszerzett államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megléte szükséges.

International Public Service Relations angol nyelvű mesterképzési szak

A szakra való felvételhez angol nyelvből szerzett felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megléte szükséges..

 

2.) Mesterszakra jelentkezők kreditelismerési eljárása

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterszak

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak.

A mesterképzésre való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi ismeretek
 • szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre vonatkozó ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség.

A mesterképzésre való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • alapozó ismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, közgazdaságtan, makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, társadalomtudományi alapismeretek, pénzügyi ismeretek
 • jogtudományi ismeretek: nemzetközi jogi és közjogi ismeretek, közjogtudomány, alkotmánytan, gazdasági jog, jogtudományi ismeretek, pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek), munkajogi ismeretek
 • politikatudományi ismeretek: politikatudományi ismeretek, politikai gondolkodás, politikatörténet
 • nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek: az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, EU-szakpolitikák, nemzetközi tanulmányok
 • biztonságpolitikai- és hadtudományi ismeretek: stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek
 • közigazgatási ismeretek: közigazgatástan, igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány- és közigazgatástörténet), általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei), szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra), közszolgálati ismeretek, közgazdasági ismeretek, közigazgatási jog

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet egyéb ismeretkörök befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről.

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak:

A bemenethez teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.

A meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
 • jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
 • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
 • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

International Public Service Relations angol nyelvű mesterképzési szak

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség.

A mesterképzésre való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • alapozó ismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, közgazdaságtan, makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, társadalomtudományi alapismeretek, pénzügyi ismeretek
 • jogtudományi ismeretek: nemzetközi jogi és közjogi ismeretek, közjogtudomány, alkotmánytan, gazdasági jog, jogtudományi ismeretek, pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek), munkajogi ismeretek
 • politikatudományi ismeretek: politikatudományi ismeretek, politikai gondolkodás, politikatörténet
 • nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek: az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, EU-szakpolitikák, nemzetközi tanulmányok
 • biztonságpolitikai- és hadtudományi ismeretek: stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek
 • közigazgatási ismeretek: közigazgatástan, igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány- és közigazgatástörténet), általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei), szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra), közszolgálati ismeretek, közgazdasági ismeretek, közigazgatási jog

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet egyéb ismeretkörök befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről.                                                                                         

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvétel feltétele – ha nem a képzési kimeneti követelmények 4. pontja szerinti képzésen végzett –, hogy az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytassa, amihez be kell nyújtania a korábbi felsőfokú tanulmányait igazoló dokumentumokat (oklevél, leckekönyv teljes másolata, elismerendő tárgyak tematikája).

A kreditelismerési eljáráshoz szükséges formanyomtatványok az alábbi linkekről tölthetők le:

A jelentkezőnek a kérelmet formanyomtatványon, valamint a döntéshez szükséges okmányok hitelesített másolatát (a teljes leckekönyv, oklevél, az elismerendő, teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot) a Kar Tanulmányi Osztályának (1083 Budapest, Ludovika tér 2., II. em. 250.) meg kell küldenie (a másolatot az eredetiről elkészítve a tanulmányi adminisztrációért felelős szervezeti egység, a tantárgyi programot a kiállító intézmény is hitelesítheti). A kérelmet legkésőbb 2019. március 30-ig kell benyújtani. A kreditelismerési kérelmet a Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KKÁVB) határozatban bírálja el. A kreditelismerési kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. július 10-ig kell benyújtani a felvi.hu rendszerén keresztül. A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a felvi.hu weboldalán.

Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett fokozatot.

 

3.) Mesterképzésre történő felvételi elbeszélgetés

A mesterképzésre jelentkezők felvételi/motivációs elbeszélgetésére 2019. június 1. és július 10. között kerül sor. A jelentkezést követően az egyetem postai úton megküldött behívólevélben értesíti a jelentkezőket a felvételi/motivációs beszélgetés pontos időpontjáról.

 

4.) Mesterképzésre történő felvételi pontok számítása

Általános szabályok

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 • oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
 • (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
 • amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

Intézményi szabályok

Maximális pontszám: 100 pont.

Ebből oklevél minősítése alapján: 50 pont, maximum 10 többletpont, valamint legfeljebb 40 pont szerezhető a motivációs beszélgetés alapján.

Az oklevél minősítése:

A pontok meghatározása során azon oklevél/oklevelek figyelembe vételére kerül sor, mely(ek) alapján a jelentkező a felvételhez szükséges ismeretek elismerését kéri. A pontszám az ötfokozatú skálán értékelt oklevél minősítésének 10-szerese. (Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 30, a cum laude minősítésért 40, a summa cum laude minősítésért 50 pont jár.) Több figyelembe vehető oklevél esetén a legjobb minősítésű oklevél minősítése a pont számításának alapja.

A vizsgálandó szempontok a motivációs beszélgetés alkalmával, a választott munkarendtől, szaktól és attól függően, hogy a jelentkező mikor, milyen szakon és munkarendben szerezte oklevelét:

 • személyes kompetenciák, a jelentkező szakmai irányultságának felmérése;
 • szakmai és tanulmányi előzmények felmérése;
 • általános tájékozottság az aktuális nemzetközi folyamatokról;
 • szakmai gyakorlat (erről igazolás szükséges);
 • közéleti és szakmai tevékenység (pl.: szakmai szervezetben vezetői megbízás, tagság, demonstrátori feladatok ellátása, hallgatói önkormányzatban betöltött vezetői megbízás, szakkollégiumi tagság) (ezekről igazolás szükséges);
 • jelentős szakmai, tanulmányi, kutatási tevékenység (tudományos diákköri tevékenység, külföldön eltöltött tanulmányi ösztöndíj) (ezekről igazolás szükséges);
 • motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek, pályaorientáció;
 • a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása.

 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

- motivációs beszélgetés: 40 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 50 pont
 

Többletpontok minden szak esetében (max. 10 pont):

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 8 pont
 • gyermekgondozás: 8 pont
 • hátrányos helyzet: 4 pont

- a bementi követelményen felüli további nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

- a bementi követelményen felüli további nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

- Olimpiai eredmény: 10 pont

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

- sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

- sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 

5.) A felvételivel kapcsolatos határidők, fontos dátumok:

2019. február 15. Felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő (kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben).
2019. március 30. A mesterszakra történő felvételihez szükséges kreditelismerési kérelem benyújtásának határideje.
2019. július   A kreditelismerési kérelem eredményessége esetén az arról szóló kreditelismerési határozat feltöltésének határideje a felvi.hu rendszerbe.
2019. július   A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az egyszeri sorrendmódosítás a határideje.