ITDK 2017. ősz

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar ITDK
2017. november 23.
Rezümék / Abstracts

 

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának

2017. évi őszi fordulóján való részvételre

 

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

 

A rendezvény időpontja:

2017. november 23. (csütörtök)

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatói és kutatói által 2017-ban meghirdetett tudományos diákköri témák

 

Európai Köz- és Magánjogi Tanszék

 

Bóka János

·         Az alapjogok védelme az Európai Unióban

·         Fogyasztóvédelmi kihívások az EU-ban

·         Határokon átnyúló jogviták

·         Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata (meghatározott témakörben)

·         Az Európai Parlament

·         Nemzetközi kereskedelmi jog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

 

Simonné Gombos Katalin

·         Az Európai Unió jogrendszere

·         Eljárási típusok az Európai Unió Bírósága előtt

·         Az előzetes döntéshozatali eljárás

·         Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

·         Az alapjogok védelme az Európai Unióban

·         Az Európai Unió versenyjoga


 

Európa Tanulmányok Tanszék

 

Fülöp Mihály

·         Európai politikai-területi rend

·         Európai békerendezések

·         Európa a nemzetközi rendszerben

·         Európai konföderációs és föderációs tervek

 

Nyikos Györgyi

·         EU kohéziós politika

·         EU pénzügyi eszközök a fejlesztésben

·         EU költségvetés és közpénzügyek

·         EU közbeszerzés

·         EU állami támogatási szabályok

 

Varga András

·         Demokrácia az EU-ban (demokratikus deficit)

·         Demokrácia és gazdasági kormányzás

·         Politikai kultúra az EU-ban

·         Tagállami politikai rendszerek

·         Tagállami EU politikák

·         Válságkezelés


 

Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ

 

P. Szabó Sándor

·         Kína nagyhatalmi törekvései a 21. században

·         A kínai társadalom jellemzői, törésvonalai

·         A kínai gazdaság fejlődése és dilemmái

·         A kínai állam- és közigazgatás fejlődése


 

Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék

 

Gazdag Ferenc

·         Magyar külpolitikai prioritások 1989-2015;

·         Magyarország és szomszédai (bilaterális, vagy együttes vizsgálat);

·         Magyarország és a nagyhatalmak (bilaterális kapcsolatok);

·         Magyar külpolitika és a jogállamiság viták 2010 után;

·         Magyar államadósság és a külpolitika mozgástere.

 

Molnár Dóra

·         Az ENSZ, mint a nemzetközi rendszer szereplője;

·         Az ENSZ és válságkezelés;

·         A környező országok stratégiáinak összefüggései;

·         A környező országok stratégiái;

·         A nagyhatalmi státusz új kihívása: a kiberbiztonság;

·         Kiberbiztonság Magyarországon.

 

Szenes Zoltán

·         Az új (amerikai, orosz, kínai) katonai stratégiák összehasonlító vizsgálata;

·         Az orosz haderő modernizációja;

·         A V4 védelempolitikájának fejlődése;

·         A nemzeti önerő fejlesztése a változó biztonsági környezetben;

·         A Magyar Honvédség feladatai a tömeges migráció okozta válsághelyzetben;

·         Az észt biztonság- és védelempolitika változása, különös tekintettel a kollektív védelem feladataira.

 

Tongori Zsófia

·         A vízellátás biztonsági kihívásai a Közel-Keleten.


 

Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék

 

Elekes Andrea

·         Növekedés és fejlődés (pl.: választott ország/régió gazdasági fejlődésének elemzése, társadalmi-gazdasági feszültségpontok beazonosítása stb.)

·         Hogyan szolgálhatják a gazdasági fejlődést a jövő technológiák (digitális/okos gazdaság, robotok, mesterséges intelligencia, biotechnológia stb. – lehetőségek és veszélyek)?

·         Nemzetközi kereskedelmi, beruházási és egyéb gazdasági megállapodások hatása a versenyszférára, a nemzeti politika lehetőségei

·         Az állam szerepe a versenyképesség javításában

·         Zöld növekedés, fenntartható fejlődés (az állam, a vállalatok és az egyének szerepe)

·         Nyersanyagpiacok (nyersolaj, földgáz, nemesfémek, mezőgazdasági termékek – piaci trendek, tovagyűrűző hatások)

·         Nemzetközi kereskedelem (regionális és multilaterális megállapodások, speciális területek pl. fegyverkereskedelem szabályozása; egy-egy speciális termék piacának elemzése; nemzetközi agrárkereskedelem-politika; nemzetközi szolgáltatáskereskedelem stb. – főbb megállapodások, az állami beavatkozás területei és eszközei, lehetséges hatások)

·         Demográfia – növekedés – migráció

 

Halmai Péter

·         A gazdasági növekedés intézményi feltételei (konvergencia és növekedés; intézmények és politikák növekedési hatásai; állam és növekedés; európai integráció és gazdasági növekedés; európai növekedési modell, a növekedési modell eróziója és krízise; felzárkózás, konvergencia, növekedés)

·         A strukturális reformok gazdaságtana (a strukturális reformok fő területei - termék-, pénz- és munkapiaci reformok; a tudást és az innovációt előmozdító reformok; a strukturális reformok hatásai parciális megközelítésben; makrogazdasági hatások; kölcsönhatások az egyes reformterületek között: reformszinergia, tovagyűrűzés; az innováció strukturális kérdései; a strukturális reformok átfogó hatásmechanizmusa

·         Szupranacionális és nemzeti koordináció a Gazdasági és Monetáris Unió rendszerében (gazdasági integráció és szuverenitás; monetáris politika, az Eurosystem működése; fiskális politika; gazdaságpolitikai koordináció; a gazdasági kormányzás intézményi konstrukciói; európai növekedési programok, Európa2020; stabilizációs mechanizmusok; a „teljes” gazdasági unió kiépítésének lehetőségei és hatásai; közös költségvetés, a fiskális (pre)föderalizmus hosszabb távú lehetőségei

·         Nemzetközi és európai közpolitikák (kohézió és kohéziós politika az Európai Unióban; versenyképességi és innovációs politika; az EU Közös Agrárpolitika reformja, új vidékfejlesztési paradigma; klímapolitika az Európai Unióban; a közös politikák és a közös költségvetés dilemmái)

·         Globalizáció, globális gazdasági koordináció (globalizáció és a nemzetközi gazdaságtan; globális és regionális áruáramlások; a nemzetközi kereskedelempolitika rendszerének fejlődése; regionális megállapodások; a jelenlegi és a jövőbeli WTO tárgyalások, hatásvizsgálatok)

 

Orosz Ágnes

·         Európai jóléti államok átalakulása

·         Közép-kelet-európai jóléti modell

·         Jóléti állam fenntarthatósága a globalizáció korában

 

Pásztor Szabolcs

·         Az államhatárok változó szerepe a globális kereskedelmi folyamatok alakításában

·         A regionális integrációk gazdaságtana

·         Az EU gazdaságtörténete

·         Nemzetközi pénzügyek

 

Szijártó Norbert

·         Az Európai Unió gazdasági integrációja (Gazdasági és Monetáris Unió, intézményi reformok, strukturális reformok, az Európai Központi Bank monetáris politikája, "közös" fiskális politika - fiskális föderalizáció lehetőségei, optimális valutaövezet elméletek)

·         Az euró-zóna bővítése - csatlakozások és csatlakozási szándékok (főként esettanulmány jelleggel: szlovén, szlovák és balti csatlakozások, lengyel, magyar és cseh csatlakozási lehetőség)

·         Az EU gazdasági válsága (A globális pénzügyi válság, az euró-válság, a válságra adott válaszok, válságkezelés a periférián és a centrumban, a nem euró-zóna tagállamok válságkezelése)

·         Monetáris és árfolyam-politika (általános, globális vagy összehasonlító megközelítés) (IMF, globális monetáris kormányzás, árfolyamrendszerek, rögzített árfolyamrendszerek vagy rugalmas árfolyamrendszerek összehasonlítása, hatásuk a gazdaságpolitikára, gazdasági növekedésre stb.)

·         Regionális gazdasági integrációk (ASEAN, ECOWAS, MERCOSUR stb.)


 

Nemzetközi Jogi Tanszék

 

Csapó Zsuzsanna

·         A nemzetközi viták rendezése: az erőszak tilalma és a viták békés rendezésének elve (a vitarendezés diplomáciai és bírói útja)

·         Nemzetközi bíróságok gyakorlata (Nemzetközi Bíróság, Emberi Jogok Európai Bírósága, Emberi Jogok Amerika-közi és Afrikai Bíróságai, Nemzetközi Büntetőbíróság, a Ruandai és a Jugoszláv ad hoc Törvényszékek, stb.)

·         Az egyén nemzetközi büntetőjogi felelőssége. Háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűntettek, népirtás, agresszió. A nemzetközi büntetőbíróságok

·         A humanitárius nemzetközi jog: a háború áldozatainak védelmére vonatkozó nemzetközi szabályozás

·         A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga, gyakorlata

·         A NATO és a kollektív önvédelem

·         Az ENSZ és a kollektív biztonság rendszere. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása

·         A nemzetközi szervezetek világa, szerepük a nemzetközi kapcsolatokban

·         Leszerelés, fegyverzetkorlátozás

·         Békefenntartás

·         A hallgató egyéni, konzulenssel egyeztetett témafelvetése

 

Lattmann Tamás

·         A nemzetközi jog és Magyarország: transzformációs problémák és hiányosságok

·         Államiság, állami joghatóság kérdései

·         Nemzetközi szerződések és hozzájuk fűzött fenntartások

·         A Nemzetközi Bíróság tevékenysége, különös tekintettel a joghatósági kérdésekre

·         Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén, különös tekintettel az Európa Tanács tevékenységére

·         Emberi jogok védelme a fegyveres konfliktusok során

·         A fegyveres konfliktusokra vonatkozó szabályok a nemzetközi jog területén (ius ad bellum és ius in bello kérdések)

·         A terrorizmussal szembeni fellépés és a nemzetközi jog

·         Egyének / Nem-kormányzati szervezetek a nemzetközi jog területén

·         A nemzetközi büntetőjog intézményei

·         Az EU döntéshozatali rendszerének működése, a tagállami érdekérvényesítés lehetőségei

·         Az Európai Parlament működése, hatásköreinek változása, különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre

·         Az Európai Unió és az emberi jogok kérdése: Strasbourg és / vagy Luxembourg?

·         A tagállamok elleni kötelezettségszegési eljárások

 

Tóth Norbert[1]

·         A miniállamok mozgástere a nemzetközi kapcsolatokban

·         A ciprusi kérdés a nemzetközi és uniós jogban

·         Az európai államok (nem az EU!) szomszédságpolitikái

·         A gibraltári kérdés szerepe a brit-spanyol kapcsolatokban

 

Vizi Balázs

·         Az EU bővítéspolitikája – a nyugat-balkáni államok útja az európai integráció felé

·         Az önrendelkezés elve a mai nemzetközi jogban

·         A kisebbségek jogaira vonatkozó európai egyezmények alkalmazásának problémái


 

Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék

 

Hettyey András

·         A magyar külpolitika válogatott kérdései 1990-2004 között

·         Német-magyar kapcsolatok a XX. században

·         Németország külpolitikája 1990 után (súlypont a kelet-európai térségen)

·         Németország biztonságpolitikája 1990 után: szerepfelfogás, érdekek és értékek

·         Németország külföldi katonai szerepvállalása


 

Hóvári János

·         Az atlantizmus Kelet-Közép-Európában a 21. század elején

·         Szerbia és az euro-atlanti integráció

·         A Jagelló örökség a lengyel külpolitikában

·         Az MDF külügyi programja 1989-90-ben

·         A klímaváltozás és a diplomácia

·         A Zrínyi-hagyomány a magyar-horvát kapcsolatokban

 

Marsai Viktor

·         Regionális konfliktusok Afrikában

·         Dzsihadista szervezetek Afrikában

·         Kalózkodás Afrika partjainál

·         Válságkezelő műveletek Afrikában

·         A globális kihívások és Afrika – túlnépesedés, erőforrás-háborúk, természeti kincsek

 

Molnár Anna

·         Európai Unióval kapcsolatos témák (KKBP, KBVP)

·         Az EKSZ feladatai és az eddig elért eredmények

·         Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének feladatai és értékelése

·         Az EU mediterránpolitikájának értékelése az Európai Unió szomszédságpolitikájának bevezetését követően

·         Az EU közös biztonság- és védelempolitikája, egy kiválasztott misszió értékelése

·         Az EU közös kül- és biztonságpolitikájával összefüggő stratégiák (EU globális külpolitikai és biztonsági stratégiájának)

·         Az európai haderő kérdése

·         Az EU migrációs politikája

·         A harccsoport-koncepció (pl. V4 BG)

·         Az olasz kül-, biztonság és belpolitikával kapcsolatos témák

·         Az olasz haderőreform és a védelmi kiadások bemutatása és értékelése (1990-es évektől napjainkig)

·         Olasz külpolitika elmúlt 25 éve

·         Olasz EU-politika

·         Olaszország külügyi és biztonsági stratégiai dokumentumainak elemzése (1990-2014)

·         Bevándorlás- és menekültkérdés Olaszországban

·         Olasz belpolitika, pártok

·         Magyarország és az EU

·         A magyar politikai pártok véleménye Magyarország EU-hoz történő csatlakozásáról (1990-2004)

·         A társadalom és a magyar pártok véleménye Magyarországnak európai uniós tagságáról (2004-től napjainkig)

 

N. Rózsa Erzsébet

·         A Közel-Kelet aktuális kérdései

 

Remek Éva

·         Az Európai Unió külkapcsolati rendszere – bővítéspolitikája

·         Az Európai Unió segélyezési és fejlesztési tevékenysége (általában vagy konkrét régióban, válságkezelés)

·         Biztonságpolitikai kihívások a 21. században (főleg társadalmi, ökológiai területeken)

·         Az Európai Unió és az Afrikai Unió együttműködése

·         Regionális szervezet/ek szerepe a nemzetközi biztonság fenntartásában és a konfliktusok rendezésében.


 

Stratégiai Védelmi Kutatóközpont

 

Csiki Tamás

·         Globális és regionális védelmi kiadások trendjei

·         Nemzetközi fegyverkereskedelem trendjei (egyes országok fegyverkereskedelmi profilja)

·         Egyes európai országok védelempolitikája és védelmi reformjai

·         A kurdok helyzete Törökországban, Irakban és Szíriában (konfliktuselemzés)

·         A NATO 2016-os varsói csúcstalálkozója (MSc szint)

·         Közép-európai védelmi együttműködés (MSc szint)

 

Felméry Zoltán:

·         Az államháztartási kiadások alakulása Európában/Magyarországon a világgazdasági válság következtében

·         Kormányzati hatékonyság és versenyképesség az Európai Unióban/Magyarországon

·         Az állami társadalmi szerepvállalás mérésének és értékelésének lehetőségei

·         A magyar gazdaság adóterhelés tekintetében értelmezhető dualitásának vizsgálata

·         Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban

·         Emberi erőforrás menedzsment és személyzetfejlesztés a közszektorban

 

Háda Béla:

·         Az Amerikai Egyesült Államok stratégiai építkezése Dél- és Délkelet-Ázsiában

·         Japán kül- és biztonságpolitikájának formálódása a második világháborútól napjainkig

·         India hatalmi pozíciója a 21. század elején – törekvések és eredmények

·         A dél-kínai-tengeri konfliktus az amerikai-kínai stratégiai rivalizálás árnyékában

 

Péczeli Anna:

·         Az iráni nukleáris megállapodás gyakorlati megvalósítása

·         Az amerikai-orosz leszerelési folyamat aktualitásai

·         A NATO rakétavédelmi rendszere

·         A nukleáris leszerelés aktuális dilemmái

 

Tálas Péter:

·         A nemzetközi terrorizmus trendjei

·         Az európai migrációs folyamatok értelmezési keretei


 

Amerika Tanulmányok Kutató Központ

 

Magyarics Tamás:

·         Amerikai külpolitikai hagyományok

·         Hidegháborús amerikai stratégiák (feltartóztatás, visszaszorítás, békés egymás mellett élés, „hídépítés”, stb.)

·         Neokonzervatív kül- és biztonságpolitika

·         Az amerikai hegemónia intézményi háttere (nemzetközi szervezetek, védelmi szövetségek, pénzügyi és gazdasági szervezetek)

 

Fellegi Tamás:

·         Az IMF, a nemzetközi minősítő ügynökségek, és a világ pénzügyi rendszere: globalizáció és az amerikai külpolitika viszonya

·         Amerikai geopolitika a poszt-szovjet időkben

·         Amerikai külpolitika és energiapolitika

 

Csizmazia Gábor

·         Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikája napjainkban (nemzeti biztonsági stratégia, regionális-tematikus lebontás);

·         A transzatlanti kapcsolatok napjainkban (NATO és/vagy USA-EU kapcsolatok ismertetése);

·         Az amerikai-orosz kapcsolatok alakulása a hidegháború végétől napjainkig;

·         Amerikai nukleáris stratégia és nemzeti rakétavédelem;

·         Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájának értékelése a nemzetközi kapcsolatok főbb irányzata(i) szempontjából (egy kiválasztott téma/konfliktus elemzése);

·         Amerikai-magyar kapcsolatok alakulása (egy kiválasztott időintervallum és terület – politikai kapcsolatok, biztonság- és védelempolitika, stb. – alapján). 

[1] A témák a jogtudományi és a politikatudományi szekcióban is érvényesek.

 

TDK témajavaslatok 2017