Magyar tudományos sikerek a CEPSA éves konferenciáján

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara nagylétszámú delegációval képviseltette magát 2018. szeptember 13-14-én a Középeurópai Politikatudományi Egyesület (Central European Political Science Association – CEPSA) éves konferenciáján Besztercebányán. Az 1994-ben létrejött nemzetközi szervezet a középeurópai országok nemzeti tudományos szervezeteit fogja össze, és évente a politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok legfrissebb fejlődési pontjait vitatja meg.

Az idei konferencia középpontjában az első világháború lezárásának centenáriumi megemlékezése, valamint az akkor kialakult közép-európai politikai viszonyok mai helyzete állt. A rendezvényre a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karán került sor. Az ünnepélyes megnyitót követően őexcellenciája Christophe Leonzi, Franciaország szlovákiai nagykövete tartott plenáris előadást, mely elsősorban az európai integráció előtt álló kihívásokat, a szupranacionális intézményi struktúrák reformját és Macron elnök uniós jövőkoncepcióját mutatta be. A plenáris ülést követően a két nap során összesen 28 szekcióban hangzott el több mint 110 előadás. Az előadók elsősorban a CEPSA egyes tagországaiból, így javarészt a V4 országokból, valamint Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból érkeztek, de a rendezvényen részt vettek észt, litván, ukrán és orosz, sőt finn, ír, német és indiai előadók is.

Az NKE részéről a delegációt Dr. habil. Koller Boglárka dékán asszony vezette. Az egyik szekció vezetése mellett saját előadásában az európai identitás különböző szintjeit és a magyarság körében érvényesülő Európa-képet elemezte legfrissebb statisztikai adatsorok alapján. Dr. Rada Péter az NKE NETK tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese a közép-európai államok transzatlanti kapcsolatainak változását és az amerikai politikai elit, különösen a rendszerváltoztatás utáni elnökök Közép-Európa képét tette vizsgálat tárgyává. Dr. habil. Molnár Anna, a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék vezetője előadásában a magyar politikában megjelenő euroszkepticizmus gyökereiről és megnyilvánulási formáiról, valamint a magyar közvéleményre és a nemzetközi politikai diskurzusra gyakorolt hatásáról tartott elemzést. Dr. Zachar Péter Krisztián, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék vezetője a mai magyar politikában érvényesülő, nem hagyományos demokrácia-felfogás történelmi gyökereit kereste a két világháború közötti hivatásrendi, keresztényszociális eszme dokumentumait elemezve. Kovács Olivér, az NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet tudományos főmunkatársa a negyedik ipari forradalom közép-európai hatásait elemezte és az Ipar 4.0 újításait, az információs technológia és az automatizálás összefonódását, valamint a gyártási módszerek alapvető megváltozását és közép-európai hatásait mutatta be. Dr. Hettyey András, egyetemi adjunktus a magyar külpolitika új elméleti keretét vázolta fel előadásában, mely során az europaizáció kétirányú folyamatait és különösen ezen belül a magyar külpolitika alapvető célkitűzéseit igyekezett konkrét példák segítségével közelebb hozni hallgatóságához. Dr. Marsai Viktor, egyetemi adjunktus a középeurópai országok és a szubszaharai térség kapcsolatainak történeti alakulását, elméleti hátterét, valamint legfontosabb politikai, gazdasági, biztonságpolitikai elemeit vizsgálta a magyar déli nyitás kontextusában. E kérdéskörhöz kapcsolódóan Vecsey Mariann, az NKE doktorandája, a magyarországi NATO Erőket Integráló Elem (NFIU) elemzője az elmúlt évtizedek magyar katonai szerepvállalását mutatta be az afrikai kontinenst érintő különböző missziókban. Szintén előadóként vett részt Molnárné Balázs Ágnes, az ÁKK doktori hallgatója, aki a nemzetiségi szószólók magyar Országgyűlésben kifejtett tevékenységét viszgálta.

A konferencia peremén sor került a CEPSA elnökségének éves vezetőségi ülésére is. Ennek során leköszönt a szervezetet hat éven át irányító Ladislav Cabada, akivel oktatóként korábbi félévekben már az NKE hallgatói is megismerkedhettek. A tisztújítás során Dr. habil. Koller Boglárka dékánasszonyt a szervezet elnökhelyettesévé választották. Ez nem csak dékán asszony tudományos munkásságnak, de egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elmúlt évekbeli teljesítményének komoly nemzetközi elismerését is jelenti.


Címkék: konferencia NETK CEPSA