Hallgatói kérelmek

Hallgatói kérelmek - beadási határidők (a határidő elmulasztása jogvesztő)

 • önköltséges képzésből történő átsorolásra irányuló kérelem a vizsga-időszak utolsó napját követő 5 munkanapon belül
 • intézményen belüli szak-(szakirány-)váltási vagy munkarendváltási kérelem a megelőző tanulmányi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig - a 31.§ (1a) bekezdésében foglalt esetben a regisztrációs időszak első napjáig
 • más felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén a regisztrációs időszak első napjáig
 • más felsőoktatási intézményben történő párhuzamos képzésben való részvétel kérelme a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig, ahol ez engedélyhez kötött
 • más felsőoktatási intézmény hallgatójának párhuzamos képzésben való részvételének, illetve vendéghallgatói kérelme a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig
 • más felsőoktatási intézményben történő vendéghallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig, ahol ez engedélyhez kötött
 • az előtanulmányi rendben meghatározott tantárgyfelvételi rendtől eltérő tantárgyfelvétel
  engedélyezésére vonatkozó kérelem a regisztrációs időszak első napjáig
 • a hallgató egyéni tanrendjével kapcsolatos vitás ügyek elbírálására irányuló kérelem a regisztrációs időszak első napjáig
 • a hallgató által felvett tárgyak félévközi leadására vonatkozó kérelem a kötött tanrendű hallgatók esetében a regisztrációs időszak utolsó napjától számított ötödik munkanapig, nem kötött tanrendű hallgatók esetén a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10 munkanapig
 • méltányossági kérelem haladéktalanul, de legkésőbb az érintett tanulmányi vagy vizsgakötelezettség elmulasztásától, illetve akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül
 • külföldi tanulmányutakon, pályázatokon történő részvételre vonatkozó jelentkezési kérelem a pályázati kiírás szerint (pályázni a kiírás szerint kell, kérelem-nyomtatvány nincs)
 • félév státuszának utólagos módosítására vonatkozó kérelem a szorgalmi időszak kezdetétől számított egy hónapon belül, de az őszi tanulmányi félévben legkésőbb október 14-ig, illetve a tavaszi tanulmányi félévben március 14-ig
 • elővizsga engedélyezésére irányuló kérelem a tervezett elővizsga napját megelőző 10. munkanapig
 • alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj kérelmek alaptámogatásra és a rendszeres szociális ösztöndíjra: a pályázati felhívásban meghatározott határidő, a rendkívüli szociális ösztöndíjra: esetenként
 • kreditátviteli kérelem regisztrációs időszak végéig a 10. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel
 • kritériumkövetelmény teljesítése alóli felmentésre irányuló kérelem az akadályozás keletkezését követő 5 munkanapon belül, egyéb esetben a regisztrációs időszak végéig
 • jelentkezési időszakon túli tantárgy/kurzus felvétel a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanappal bezárólag (ezen határidőt követően a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig benyújtott kérelemre a Tanulmányi Osztály vezetője engedélyezheti)
 • kedvezményes tanrendre vonatkozó kérelem a szorgalmi időszak második hetének végéig a TVSZ 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kivétellel
 • regisztrációs időszakon túli beiratkozás, bejelentkezés az őszi tanulmányi félévben október 1-jéig, a tavaszi tanulmányi félévben március 1-jéig
 • megkezdett félév be nem fejezetté nyilvánítása a szorgalmi időszak utolsó napjáig
 • vizsgaidőszakon kívüli vizsga a vizsgaidőszak utolsó napjáig
 • záróvizsgarész azonos záróvizgaidőszakban történú megismétlésére a sikertelen vizsgát követő napig
 • az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben az Egyetem más képzésében részt vevő hallgatója számára ki nem ajánlott tantárgyak felvételére vonatkozó kérelem esetén a regisztrációs időszak utolsó napjáig

Forrás:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3. számú melléklete.

A hallgatói jogviszony megszűnését követően kitöltendő egyetemi elhagyási lap:

Egyetem elhagyási lap
Word letöltése