Ösztöndíjak, pályázatok

Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2018/2019-es tanév mindkét félévére az Egyetem hallgatói számára.

A pályázati időszak:
2018. február 12 – március 8.   12:00

Pályázhatnak:

  • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
  • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
  • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
  • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

További információ és link a teljes felhíváshoz

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2017/18 II. FÉLÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj  elnyerésére.

1. A pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben vagy mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas azon hallgatói, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230 százalékát.

2. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza. A Rendszeresen szociális ösztöndíjra kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2018. február 7.
A pályázat leadásának határideje: 2018. február 28.

Végleges eredmények várható közzétételének ideje: 2018. március 16.

A pályázat leadása a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.
A Neptun-rendszerben való pályázás menete sematikusan a következő: HWEB > Ügyintézés > Kérvények > Pályázat rendszeres szociális ösztöndíjra > űrlap kitöltése, mellékletek csatolása > kérvény leadása.

Benyújtandó dokumentumok:

a) pályázati adatlap – a pályázáshoz szükséges adatlapot a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni a jelentkezés leadásakor);

b) a pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének, a pályázatban a pályázó által megadott tények, körülmények igazolására alkalmas dokumentumok, és a jelen pályázati felhívásban meghatározottak alapján bekért dokumentumok.

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

-          A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (továbbiakban: HTJSZ) meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni, amely a HTJSZ-el együtt megtalálható a kar hivatalos honlapján: https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer .

-          A pályázatok határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani, amely esetben a pályázat elutasításra kerül.

-          A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-          Hiánypótlásnak helye nincs. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat kiegészítésére nincs lehetőség. A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.

-          Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-          A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Diákjóléti Bizottságok (a továbbiakban: DJB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz.

-          Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából az illetékes kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is bekérhet a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu levelezési címről.
A hallgató pályázatában közölt adatokat a pályázat elbírálására jogosult szerv vagy személy vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrizheti, akár a pályázó lakóhelyén, akár egyéb dokumentumok bekérésével. A pályázó hallgató pályázatának benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettségének eleget tesz

-          A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl. A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

-         A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.

4. Jogorvoslat

A HTVSZÜB döntése a közléstől – ennek hiányában tudomásra jutástól – számított 15 napon belül halasztó hatályú jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címzett kérelemmel. A jogorvoslati kérelmet az Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztályán (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) lehet benyújtani. A döntés végleges, amennyiben a fenti határidőn belül a pályázó nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu címre.

                                                                                                  Diákjóléti Bizottság

                                                                                              Hallgatói Önkormányzat

                                                                                Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

                                                                                        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Pályázati felhívás

Vállalkozói adatlap

BNO kódok

Szükséges igazolások listája

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

2017/18. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2017/2018. tanév tavaszi félévére.

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév tavaszi félévben: 180.880 Ft

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. január 2. – 2018. január 19.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. február 2.

Budapest, 2017. december 19.

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

Pályázati felhívás - külföldi részképzés támogatására

Pályázati adatlap külföldi részképzés támogatására

Pontrendszer külföldi részképzés támogatására

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PUBLICO BONO ÖSZTÖNDÍJRA

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono elnyerésére.

A pályázók köre

Publico Bono ösztöndíjat olyan tisztjelölt, illetve az Egyetem nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgatója kaphat, aki a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet szervezéséhez a

-          diákszervezeti tevékenységével,

-          a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával

-          az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.

Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az adott tanulmányi félévben.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2017. december 7. – 2017. december 8. 17:00-19:00 óráig és

                                  2017. december 11. 17:00-19:00 óráig.

Leadandó dokumentumok:

-          A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (lehetőleg elektronikusan kitöltve!)

-          A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

Az eredmények közzétételének határideje: 2017. december 13.

 

NKE - NETK – Hallgatói Önkormányzat

Pályázati adatlap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZAKKOLLÉGIUMI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/A. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek szakkollégiumi ösztöndíj elnyerésére a 2017/18. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A szakkollégiumi ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/18. tanév őszi félévben: 452 200 Ft.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2017. november 24. – 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és a szakkollégiumok vezetőiből álló döntéshozó testület bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő két héten belül.

A pályázat szempontjából az adott karhoz az a szakkollégium tartozik, ahol aktív hallgatói jogviszonyban álló, szakkollégiumi ösztöndíjra pályázó szakkollégistája található.

A döntéshozó testület az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig, a pályázók által elért pontszámokkal arányosan osztja ki. A szakkollégiumi ösztöndíj elbírálásához kapcsolódó szempontrendszert a Hallgatói Térítési Juttatási Szabályzat 5/18. számú melléklete tartalmazza.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2017. december 22.

 

Budapest, 2017. november 24.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                           tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

 

Pályázati felhívás - szakkollégiumi ösztöndíj

Szakkollégiumi ösztöndíj pályázati adatlap

Szakkollégiumi ösztöndíj pontozási szempontrendszer

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/B. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet tudományos diákköri ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A tudományos diákköri ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév őszi félévben: 90 440 Ft.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a)      valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,

b)      Kari Tudományos Diákköri Tanács (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2017. november 24. – 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a KTDT hatásköre. A pályázatok elfogadásához a KTDT tagok minősített többségének szavazata szükséges. A pályázatok elbírálására összehívott KTDT ülésre a kari HÖK gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökét meg kell hívni, aki szavazati joggal vesz részt a pályázatok elbírálásában.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2017. december 22.

 

Budapest, 2017. november 24.

 

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                        mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Pályázati felhívás - Tudományos diákköri ösztöndíj

Tudományos diákköri ösztöndíj pályázati adatlap

Tudományos diákköri ösztöndíj szempontrendszer

 

 

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj rangsor

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - rangsor

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2017/2018 I. FÉLÉV

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás elnyerésére.

Pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben vagy mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas azon hallgatói, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230 százalékát.

Alaptámogatásra való jelentkezésre a hallgatók csak az első bejelentkezésük alkalmával jogosultak!

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2017. október 3-án, 4-én és 5-én 16:00 – 18:00-ig

Leadandó dokumentumok

-         Pályázati adatlap

-         A pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének igazolására (jelen pályázati adatlap II.-III.-IV. pontjai) a szükséges igazolások listája által meghatározott dokumentumok (HTJSZ 5/2. számú melléklete).

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18. § (2)-e alapján azon hallgatóknak, akik a 2017/18-as tanév első félévében kollégiumi férőhelyért pályáztak, igazolásaikat pedig hiánytalanul megküldték, csak abban az esetben szükséges az igazolásaikat benyújtaniuk, amennyiben szociális helyzetükben változás következett be. Amennyiben a pályázó él ezen lehetőségével, elfogadja a kollégiumi felvételi eljárásban megítélt szociális pontjait.

HTJSZ 16 § (6) és (7)

A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

A hallgató pályázatában közölt adatokat a pályázat elbírálására jogosult szerv vagy személy vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrizheti, akár a pályázó lakóhelyén, akár egyéb dokumentumok bekérésével. A pályázó hallgató pályázatának benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni.

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat a pontrendszert tartalmazó melléklettel (5/3. számú melléklet) együtt megtalálható az egyetem hivatalos honlapján. (http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer)

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott, a határidőn túl beadott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

Végleges eredmények várható közzétételének ideje: 2017. október 11.

Forduljatok bizalommal hozzánk és felmerülő kérdéseiteket az nke.netk.djb@gmail.com vagy a szaboregina0220@gmail.come-mail címre küldjétek el.

                                                                                                     

Diákjóléti Bizottság

Hallgatói Önkormányzat

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem