Ösztöndíjak, pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

ÖSZTÖNDÍJRA

2018/19. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/B. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek tudományos diákköri ösztöndíj elnyerésére a 2018/2019. tanév tavaszi félévére. 

A pályázat keretösszege

A tudományos diákköri ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/2019. tanév tavaszi félévben: 101 531 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a)       valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,

b)      Kari Tudományos Diákköri Tanács (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2019. május 17. – 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a KTDT hatásköre. A pályázatok elfogadásához a KTDT tagok minősített többségének szavazata szükséges. A pályázatok elbírálására összehívott KTDT ülésre a kari HÖK gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökét meg kell hívni, aki szavazati joggal vesz részt a pályázatok elbírálásában.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2019. június 7.

Budapest, 2019. május 16.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                            tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Tudományos Diákköri Ösztöndíj - Pályázati adatlap

Tudományos Diákköri Ösztöndíj - Pontrendszer

 

Pályázati felhívás

Publico Bono ösztöndíjra

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono elnyerésére.

A pályázók köre

Publico Bono ösztöndíjat olyan tisztjelölt, illetve az Egyetem nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas, valamint önköltséges hallgatója kaphat, aki a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet szervezéséhez a

-          diákszervezeti tevékenységével,

-          a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával

-          az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.

Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az adott tanulmányi félévben.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2019. május 16. és 2019. május 17. 15:00-17:00 óráig.

A pályázat beadási határideje: 2019. május 17.

Leadandó dokumentumok:

-          A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (lehetőleg elektronikusan kitöltve!)

-          A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

Az eredmények közzétételének határideje: 2019. május 31.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a Toth_Krisztina@uni-nke.hu címre.

NKE - NETK – Hallgatói Önkormányzat

Publico Bono - pályázati felhívás

Publico Bono - pályázati adatlap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szakkollégiumi ösztöndíj

2018/19. tanév II. félév

 

A HTJSZ 29/A. § (3) alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese pályázatot hirdet szakkollégiumi ösztöndíjra.

1. A pályázók köre

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

2. A pályázat benyújtása

2.1. A pályázatokat a Dékáni Hivatalhoz (1089 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 253. iroda) kell benyújtani.

2.2. A pályázat leadható: 2019. május 17. (péntek) 14:00

2.3. A pályázat postai úton is leadható: 1441 Budapest, Pf.: 60.; címzett: Dr. Rada Péter, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

2.4. Leadandó dokumentumok:

-         Pályázati adatlap (letölthető az https://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak-palyazatok weboldalról)

-          A szemeszterben elért eredményeket igazoló dokumentumok (oklevelek, különdíjak, egyéb dokumentumok)

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

3.1. A szakkollégiumi ösztöndíj pályázatait a meghatározott pontrendszer szerint kell rangsorolni, ami a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5/18. számú mellékletében található.

3.2. Fellebbezésre az eredményhirdetést követő 3. munkanapig van lehetőség a tudományos és nemzetközi dékánhelyettesnél.

3.3. A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

3.4. Az eredmények közzététele: 2019. május 31.

                                                                                                           Dr. Rada Péter

                                                                                       tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Pályázati adatlap szakkollégiumi ösztöndíjhoz

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2018/19 II. FÉLÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj elnyerésére.

1. A pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben, valamint mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas hallgatói.

2. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza. A rendszeres szociális ösztöndíjra kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2019. február 4. 12:00
A pályázat leadásának határideje: 2019. február 22. 12:00

A pályázat leadása a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.
A Neptun-rendszerben való pályázás menete sematikusan a következő: HWEB > Ügyintézés > Kérvények > Pályázat rendszeres szociális ösztöndíjra > űrlap kitöltése, mellékletek csatolása > kérvény leadása.

Benyújtandó dokumentumok:

a) pályázati adatlap – a pályázáshoz szükséges adatlapot a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni a jelentkezés leadásakor);

b) a pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének, a pályázatban a pályázó által megadott tények, körülmények igazolására alkalmas a szükséges igazolások listáján, és a jelen pályázati felhívásban meghatározottak alapján bekért dokumentumok (az előírt dokumentumok listája, a vállalkozói/őstermelői nyilatkozat, illetve a BNO kód-pontszám táblázat letölthető a https://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak-palyazatok weboldalról)

Azon hallgatónak, aki a tavaszi félévben kollégiumi férőhelyért pályázott, igazolásait pedig hiánytalanul feltöltötte, csak abban az esetben szükséges igazolást feltöltenie, amennyiben szociális helyzetében változás következett be (különös tekintettel a hallgatói jogviszony igazolásokra, jövedelemre). Amennyiben a pályázó él ezen lehetőségével, ezzel elfogadja a kollégiumi felvételi eljárásban megítélt szociális pontjait.

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat, mely magában foglalja az igazolások feltöltését is, a Neptun rendszerben történő beadásának határideje: 2019. február 22. 12.00 óra.

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

-         3.1. A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (továbbiakban: HTJSZ) meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni, amely a HTJSZ-el együtt megtalálható a kar hivatalos honlapján (https://www.uninke.hu/egyetem/szabalyzatokdokumentumok/hallgatoikovetelmenyrendszer ).

-         3.2. A pályázatok határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani.

-         3.3. A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-         3.4. Hiánypótlásnak helye nincs. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat kiegészítésére nincs lehetőség. A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.

-         3.5. Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-         3.6. A pályázó által a jelen pályázat során megadott személyes adatok kezelésére a a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 18. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 3. mellékletének I/B. pontjában foglaltak az irányadók (juttatásra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok kezelése) azzal, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, a jelen pályázat 2.4. pontjának b) alpontja szerint megadott szempontokhoz kapcsolódó személyes adatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a pályázat elbírálásához és az ösztöndíjra való jogosultság vizsgálatához kezelje. Az adatkezelés célját az Nftv. 18. § (1) bekezdése, az Nftv. 3. melléklet I/B. pont 2. alpontja határozza meg. A személyes adatkezelésről szóló részletes adatvédelmi tájékoztatót a 6/2018-as főtitkári körlevél tartalmazza.

-         3.7. A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az illetékes Diákjóléti Bizottság (a továbbiakban: DJB) az Nftv. 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz. A pályázó személyes adatit az Egyetem azon munkatársai, hallgatói ismerhetik meg, akiknek feladata az adott jogosultság megítélése, vagy az azzal összefüggő döntés-előkészítő tevékenység ellátása. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.

-         3.8. A pályázó jogosult a személye adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A pályázó azonban tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pályázati felhívás 4.2. pont a) és c) alpontjában megadott adatok igazolásával összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulását visszavonja, vagy az adat törlését kéri, az ellehetetleníti a pályázat értékelését, az eljárás átláthatóságát, ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel a pályázat elutasítható, illetve kezdeményezhető az ösztöndíj folyósításának visszavonása.

-         3.9. pályázó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a GDPR) 21. cikkében meghatározottak szerint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A pályázó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Egyetem ellen bírósághoz fordulhat (a továbbiakban: bírósági jogérvényesítés). A bírósági jogérvényesítés részletes szabályait az Infotv. 22. §-a és a GDPR 79. cikke tartalmazza. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A bejelentés részletes szabályait az Infotv. tartalmazza. A további jogérvényesítési lehetőségeket a GDPR, az Infotv., továbbá a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

-         3.10. Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából az illetékes kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is bekérhet a krisztito@gmail.com levelezési címről.

-         3.11. A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

-         3.12. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjóléti Bizottság javaslata alapján a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.

-         3.13. A végleges eredmények közzétételének várható ideje: 2019.03.08., Neptun-rendszeren keresztül.

4. Jogorvoslat

A HTVSZÜB döntése a közléstől – ennek hiányában tudomásra jutástól – számított 15 napon belül halasztó hatályú jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címzett kérelemmel. A jogorvoslati kérelmet az Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztályán (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) lehet benyújtani. A döntés végleges, amennyiben a fenti határidőn belül a pályázó nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a krisztito@gmail.com címre.

Kelt: Budapest, 2019. 01. 30.

                                                                                                  Diákjóléti Bizottság

                                                                                              Hallgatói Önkormányzat

                                                                                Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

                                                                                        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Adatlap vállalkozói őstermelői tevékenység bemutatására

Szükséges igazolások listája

BNO kódok

 

Budapest Ösztöndíj Program

 

Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot (a továbbiakban: Program), amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.

A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2019 szeptemberétől, illetve 2020 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:

·         valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;

 • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
 • a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.

A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Program pályázata 2019. március 29-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között a www.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálon.

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Szakdolgozati témakörök

Nyilatkozat összeférhetetlenségről

Nyilatkozat bűntetlen előéletről

Adatkezelési tájékoztató

BÖP-rendelet

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

2018/19. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2018/2019. tanév tavaszi félévére.

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/2019. tanév őszi félévben: 198.968 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2019. január 14. – 2018. január 28.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2019. február 11.

Budapest, 2019. január 11.

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

 

F E L H Í V Á S

időközi demonstrátori pályázatra

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara pályázatot hirdet az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék és a Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet demonstrátori feladatainak ellátására.

Demonstrátori pályázatot hirdet:

 • A Európai Köz- és Magánjogi Tanszék egy fő részére;
 • Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet egy fő részére.

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

·         jelen tanévben teljes idejű képzésben vesz részt az egyetemen;

·         jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;

·         kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;

·         akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;

·         a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;

·         magatartása, közösségi munkája példás.

 

A jelentkezéshez szükséges pályázat letölthető:  http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/34-sz-rektori-utasitas-1-melleklete-1-original.original.doc

A pályázatot a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani 2019.01.23-én 14:00 óráig a 253. irodában Volenszky Hajnalkánál.

A pályázatokat a kiíró szervezeti egység rangsorolja és ajánlással ellátva küldi meg a döntéshozó dékán részére.

A demonstrátori megbízás 2018.02.01-től 2019.07.01-ig terjedő időtartamra szól, mely nem hosszabbítható, azonban újabb eredményes pályázat elnyerésével megismételhető.

Döntés a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül születik, melyről a pályázókat a kiíró Kar írásban tájékoztatja.

 

Budapest, 2019. 01. 08.

Dr. Koller Boglárka

dékán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

ÖSZTÖNDÍJRA

2018/19. tanév őszi félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/B. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek tudományos diákköri ösztöndíj elnyerésére a 2018/2019. tanév őszi félévére.

A pályázat keretösszege

A tudományos diákköri ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/2019. tanév őszi félévben: 99 484 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a)       valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,

b)      Kari Tudományos Diákköri Tanács (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. november 28. – 2018. december 12.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a KTDT hatásköre. A pályázatok elfogadásához a KTDT tagok minősített többségének szavazata szükséges. A pályázatok elbírálására összehívott KTDT ülésre a kari HÖK gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökét meg kell hívni, aki szavazati joggal vesz részt a pályázatok elbírálásában.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. december 20.

Budapest, 2018. november 27.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                            tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Tudományos Diákköri Ösztöndíj - Pályázati adatlap

Tudományos Diákköri Ösztöndíj - Pontrendszer

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZAKKOLLÉGIUMI

ÖSZTÖNDÍJRA

2018/19. tanév őszi félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/A. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek szakkollégiumi ösztöndíj elnyerésére a 2018/19. tanév őszi félévére.

A pályázat keretösszege

A szakkollégiumi ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/19. tanév őszi félévben: 497 420 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. november 28. – 2018. december 12.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és a szakkollégiumok vezetőiből álló döntéshozó testület bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő két héten belül.

A pályázat szempontjából az adott karhoz az a szakkollégium tartozik, ahol aktív hallgatói jogviszonyban álló, szakkollégiumi ösztöndíjra pályázó szakkollégistája található.

A döntéshozó testület az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig, a pályázók által elért pontszámokkal arányosan osztja ki. A szakkollégiumi ösztöndíj elbírálásához kapcsolódó szempontrendszert a Hallgatói Térítési Juttatási Szabályzat 5/18. számú melléklete tartalmazza.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. december 20.

Budapest, 2018. november 28.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                            tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Szakkollégiumii Ösztöndíj - Pályázati adatlap

Szakkollégiumii Ösztöndíj - Pontozási szempontrendszer

 

Pályázati felhívás

Publico Bono ösztöndíjra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono elnyerésére.

A pályázók köre

Publico Bono ösztöndíjat olyan tisztjelölt, illetve az Egyetem nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas, valamint önköltséges hallgatója kaphat, aki a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet szervezéséhez a

-          diákszervezeti tevékenységével,

-          a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával

-          az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.

Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az adott tanulmányi félévben.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2018. december 6. és 2018. december 7. 15:00-17:00 óráig.

A pályázat beadási határideje: 2018. december 7.

Leadandó dokumentumok:

-          A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (lehetőleg elektronikusan kitöltve!)

-          A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

Az eredmények közzétételének határideje: 2018. december 21.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a krisztito@gmail.com címre.

NKE - NETK – Hallgatói Önkormányzat

Publico Bono pályázati felhívás

Publico Bono - pályázati adatlap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA 

2018/19. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2018/19. tanévre.

 

A pályázat keretösszege

A kiemelt ösztöndíj rendelkezésre álló keretösszege a 2018/19. tanév őszi félévében: 497.420 Ft.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összege legfeljebb a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj összegének 50%-a lehet.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj folyósítása egy tanévre szól, és a tanulmányi ösztöndíjjal együtt történik.

A pályázat benyújtásának feltételei

Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra az a nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgató pályázhat, illetve az a nem kettős jogállású, rendészeti ösztöndíjas hallgató adhat be kérelmet, aki

a)       teljes idejű alapképzésben (BA, BSc) vagy mesterképzésben (MA, MSc) vesz részt;

b)      tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett;

c)       az utolsó két aktív féléve során legalább 55 kreditpontot megszerzett, és a képzésben eltöltött félévei alapján, az ajánlott mintatanterv szerinti félévének megfelelően nincs elmaradt kötelező és kötelezően választható tantárgya;

d)      az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két aktív félévben kiemelkedő, a két félév átlagában legalább 4,31 és tanulmányi félévenként legalább 4,00 tanulmányi átlageredményt ért el (egyszerű tanulmányi átlagként számolva);

e)       kimagasló szakmai és közösségi munkát végez; továbbá

f)       ellene nincs folyamatban lévő fegyelmi eljárás, vagy érvényes fegyelmi büntetés.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató egyidejűleg nem részesülhet kiemelt tanulmányi ösztöndíjban is.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. október 18. – 2018. november 5.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Tanulmányi Osztály (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 250. iroda) ügyfélfogadási időben

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

-        a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok, igazolások a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj felhívásában foglalt szabályok szerint.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra benyújtott pályázatokat a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pontrendszere szerint kell rangsorolni. (ld. http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok)

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. november 20.

 

Budapest, 2018. október 18.

 

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj pályázati adatlap

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj rangsor 2018/19.

 

 

Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok című pályázati felhívás 2018.

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulója alkalmából a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar Örmény Szentháromság Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon és Romániában élő magyar, valamint Argentínában élő argentin és magyar fiatalok számára. A kiírás célja: a székely örmény származású Czetz János honvédtábornok, továbbá a 48/49-es szabadságharc emlékének ápolása az ifjúsági közösségek támogatása által, valamint ezen személyek és közösségek Magyarországgal való kapcsolatának ápolása, közösségteremtés.

A pályázat megvalósításának helyszíne: Magyarország, Budapest, Románia (Erdély), Argentína.

A nagy érdeklődésre való tekintettel július 12-én a felső korhatárt 29 évre emeltük.

 

Felhívás-Nekünk üzen Czetz János Honvédtábornok_0907

1.-számú-melléklet

2.-számú-melléklet

3.-számú-melléklet

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ,

ALAPTÁMOGATÁS

2018/19 I. FÉLÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás elnyerésére.

1. A pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben, valamint mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas hallgatói. Alaptámogatásra az első alkalommal támogatott nem rendészeti képzésben részt vevő, nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával kérelmére jogosult, ha a rendszeres szociális ösztöndíj feltételeinek megfelel.

2. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza. A rendszeres szociális ösztöndíjra kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2018. szeptember 10. 12:00
A pályázat leadásának határideje: 2018. szeptember 27. 12:00

A pályázat leadása a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.
A Neptun-rendszerben való pályázás menete sematikusan a következő: HWEB > Ügyintézés > Kérvények > Pályázat rendszeres szociális ösztöndíjra > űrlap kitöltése, mellékletek csatolása > kérvény leadása.

Benyújtandó dokumentumok:

a) pályázati adatlap – a pályázáshoz szükséges adatlapot a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni a jelentkezés leadásakor);

b) a pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének, a pályázatban a pályázó által megadott tények, körülmények igazolására alkalmas a szükséges igazolások listáján, és a jelen pályázati felhívásban meghatározottak alapján bekért dokumentumok (az előírt dokumentumok listája, a vállalkozói/őstermelői nyilatkozat, illetve a BNO kód-pontszám táblázat letölthető a https://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak-palyazatok weboldalról)

Azon hallgatónak, aki ebben a félévben kollégiumi férőhelyért pályázott, igazolásait pedig hiánytalanul feltöltötte, csak abban az esetben szükséges igazolást feltöltenie, amennyiben szociális helyzetében változás következett be (különös tekintettel a hallgatói jogviszony igazolásokra, jövedelemre). Amennyiben a pályázó él ezen lehetőségével, ezzel elfogadja a kollégiumi felvételi eljárásban megítélt szociális pontjait.

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat, mely magában foglalja az igazolások feltöltését is, a Neptun rendszerben történő beadásának határideje: 2018. szeptember 27. 12.00 óra.

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

-         3.1. A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (továbbiakban: HTJSZ) meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni, amely a HTJSZ-el együtt megtalálható a kar hivatalos honlapján (https://www.uninke.hu/egyetem/szabalyzatokdokumentumok/hallgatoikovetelmenyrendszer ).

-         3.2. A pályázatok határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani.

-         3.3. A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-         3.4. Hiánypótlásnak helye nincs. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat kiegészítésére nincs lehetőség. A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.

-         3.5. Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-         3.6. A pályázó által a jelen pályázat során megadott személyes adatok kezelésére a a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 18. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 3. mellékletének I/B. pontjában foglaltak az irányadók (juttatásra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok kezelése) azzal, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, a jelen pályázat 2.4. pontjának b) alpontja szerint megadott szempontokhoz kapcsolódó személyes adatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a pályázat elbírálásához és az ösztöndíjra való jogosultság vizsgálatához kezelje. Az adatkezelés célját az Nftv. 18. § (1) bekezdése, az Nftv. 3. melléklet I/B. pont 2. alpontja határozza meg. A személyes adatkezelésről szóló részletes adatvédelmi tájékoztatót a 6/2018-as főtitkári körlevél tartalmazza.

-         3.7. A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az illetékes Diákjóléti Bizottság (a továbbiakban: DJB) az Nftv. 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz. A pályázó személyes adatit az Egyetem azon munkatársai, hallgatói ismerhetik meg, akiknek feladata az adott jogosultság megítélése, vagy az azzal összefüggő döntés-előkészítő tevékenység ellátása. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.

-         3.8. A pályázó jogosult a személye adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A pályázó azonban tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pályázati felhívás 4.2. pont a) és c) alpontjában megadott adatok igazolásával összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulását visszavonja, vagy az adat törlését kéri, az ellehetetleníti a pályázat értékelését, az eljárás átláthatóságát, ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel a pályázat elutasítható, illetve kezdeményezhető az ösztöndíj folyósításának visszavonása.

-         3.9. pályázó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a GDPR) 21. cikkében meghatározottak szerint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A pályázó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Egyetem ellen bírósághoz fordulhat (a továbbiakban: bírósági jogérvényesítés). A bírósági jogérvényesítés részletes szabályait az Infotv. 22. §-a és a GDPR 79. cikke tartalmazza. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A bejelentés részletes szabályait az Infotv. tartalmazza. A további jogérvényesítési lehetőségeket a GDPR, az Infotv., továbbá a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

-         3.10. Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából az illetékes kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is bekérhet az szabados.mate@hallg.uni-nke.hu levelezési címről.

-         3.11. A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

-         3.12. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.

-         3.13. A végleges eredmények közzétételének várható ideje: 2018. 10. 06., Neptun-rendszeren keresztül.

4. Jogorvoslat

A HTVSZÜB döntése a közléstől – ennek hiányában tudomásra jutástól – számított 15 napon belül halasztó hatályú jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címzett kérelemmel. A jogorvoslati kérelmet az Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztályán (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) lehet benyújtani. A döntés végleges, amennyiben a fenti határidőn belül a pályázó nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu címre.

Kelt: Budapest, 2018. 09. 06.

                                                                                                  Diákjóléti Bizottság

                                                                                              Hallgatói Önkormányzat

                                                                                Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

                                                                                        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Pályázati felhívás Rendszeres szociális ösztöndíj 2018-19 I. félév

Szükséges igazolások listája

Adatlap vállalkozói őstermelői tevékenység bemutatására

BNO kódok

 

PÓT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

 

2018/19. tanév őszi félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2018/2019. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/2019. tanév őszi félévben: 169.456 Ft. 

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. július 11. – 2018. július 20.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

- a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

 

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

 

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. július 25.

 

Budapest, 2018. július 10.

Dr. Koller Boglárka

dékán

Pontrendszer külföldi részképzés támogatására

Pályázati adatlap külföldi részképzés támogatására

Pót pályázati kiírás külföldi részképzés támogatás

 
F E L H Í V Á S

demonstrátori pályázatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara az alább felsorolt szervezeti egységeiben pályázatot hirdet demonstrátori feladatok ellátására.

 

Demonstrátori pályázatot hirdet:

 • A Nemzetközi Jogi Tanszék egy fő részére;
 • A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék  egy fő részére;
 • A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egy fő részére;
 • Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék egy fő részére;
 • Az Európa-tanulmányok Tanszék egy fő részére;
 • A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet egy fő részére;
 • A Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ egy fő részére
 • Az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ egy fő részére.

A Nemzetközi Jogi Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

Az Európa-tanulmányok Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       a tanszék profiljához tartozó témákban kutatási, forrásgyűjtési, elemzési és szerkesztési feladatok;

-       részvétel az Európai Tükör tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági munkájában;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       pályázatfigyelés és a tanszéki kutatási pályázatok összeállításában történő közreműködés;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken.

 

Az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken.

 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

·         jelen tanévben teljes idejű képzésben vesz részt az egyetemen;

·         jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;

·         kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;

·         akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;

·         a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;

·         magatartása, közösségi munkája példás.

 

A jelentkezéshez szükséges pályázat letölthető:  https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/34-sz-rektori-utasitas-1-melleklete-1-original.original.doc

A pályázatot a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani 2018.07.31-án 14:00 óráig a 253. irodában Volenszky Hajnalkánál.

A pályázatokat a kiíró szervezeti egység rangsorolja és ajánlással ellátva küldi meg a döntéshozó dékán részére.

A demonstrátori megbízás 2018.09.01-től 2019.07.01-ig terjedő időtartamra szól, mely nem hosszabbítható, azonban újabb eredményes pályázat elnyerésével megismételhető.

Döntés a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül születik, melyről a pályázókat a kiíró Kar írásban tájékoztatja.

Budapest, 2018. július 06.

Dr. Koller Boglárka

dékán

Pályázati adatlap - demonstrátori

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

2018/19. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2018/2019. tanév őszi félévére.

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/2019. tanév őszi félévben: 169.456 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. június 12. – 2018. június 26.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. július 9.

 

Budapest, 2018. június 12.

 

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap külföldi részképzés támogatására
Pontrendszer külföldi részképzés támogatására

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZAKKOLLÉGIUMI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/A. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek szakkollégiumi ösztöndíj elnyerésére a 2017/18. tanév tavaszi félévére. 

A pályázat keretösszege

A szakkollégiumi ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/18. tanév tavaszi félévben: 423 640 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. május 8. – 2018. május 22.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és a szakkollégiumok vezetőiből álló döntéshozó testület bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő két héten belül.

A pályázat szempontjából az adott karhoz az a szakkollégium tartozik, ahol aktív hallgatói jogviszonyban álló, szakkollégiumi ösztöndíjra pályázó szakkollégistája található.

A döntéshozó testület az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig, a pályázók által elért pontszámokkal arányosan osztja ki. A szakkollégiumi ösztöndíj elbírálásához kapcsolódó szempontrendszert a Hallgatói Térítési Juttatási Szabályzat 5/18. számú melléklete tartalmazza.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. június 5.

 

Budapest, 2018. május 8.

 

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                           tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Szakkollégiumi ösztöndíj pályázati adatlap
Szakkollégiumi ösztöndíj pontrendszer

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/B. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet tudományos diákköri ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanév tavaszi félévére.

A pályázat keretösszege

A tudományos diákköri ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév tavaszi félévben: 84 728 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a)      valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,

b)      Kari Tudományos Diákköri Tanács (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. május 8. – 2018. május 22.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a KTDT hatásköre. A pályázatok elfogadásához a KTDT tagok minősített többségének szavazata szükséges. A pályázatok elbírálására összehívott KTDT ülésre a kari HÖK gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökét meg kell hívni, aki szavazati joggal vesz részt a pályázatok elbírálásában.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. június 4.

 

Budapest, 2018. május 8.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                        mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Tudpmányos diákköri ösztöndíj pályázati adatlap
Tudományos diákköri ösztöndíj szempontrendszer

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PUBLICO BONO ÖSZTÖNDÍJRA

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono elnyerésére.

A pályázók köre

Publico Bono ösztöndíjat olyan tisztjelölt, illetve az Egyetem nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgatója kaphat, aki a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet szervezéséhez a

-          diákszervezeti tevékenységével,

-          a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával

-          az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.

Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az adott tanulmányi félévben.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2018. május 17. 15:00-16:00 óráig és 2018. május 18. 12:00-14:00 óráig

Leadandó dokumentumok:

-          A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (lehetőleg elektronikusan kitöltve!)

-          A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

Az eredmények közzétételének határideje: 2018. május 28.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu címre.

NKE - NETK – Hallgatói Önkormányzat

Publico Bono pályázati felhívás
Publico Bono pályázati adatlap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon önköltséges képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjára

 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat 6. § (14) bekezdés h) pontja alapján az Egyetem oktatási rektorhelyettese a társadalomtudományi képzési területen, a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon önköltséges képzésben résztvevő, tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdő (2017. évi felvételi felsőoktatási felvételi eljárásban felvett) hallgatók részére, tanulmányainak segítése céljából ösztöndíj pályázati felhívást tesz közzé a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ) 30/E. § alapján.

A pályázat tárgya az Egyetem nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak önköltséges képzésben résztvevő, tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdő hallgatói számára tanulmányai segítése céljából ösztöndíj pályázat a 2017/18-as és a 2018/19-es tanév első és második tanulmányi félévére.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke nettó 100.000 Ft/tanulmányi félév, mely félévenként utólag, a feltételeknek való megfelelés igazolását követően kerül folyósításra.

A pályázat benyújtásának feltétele és módja: a pályázó az Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak önköltséges képzésén az adott tanulmányi félévre beiratkozott, bejelentkezett hallgatója legyen. Azon tanulmányi félév tekintetében, melyben a hallgatói jogviszony szünetelt, nem nyújtható be pályázat.

Pályázni a hiánytalanul kitöltött pályázati lappal lehet, legkésőbb a pályázat kiírását követő 15 napon belül. (1. számú melléklet).

A határidőn túl benyújtott pályázat elutasításra kerül. A hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásnak helye nincs.

 Az Egyetem a pályázati rendszerben részt venni kívánó hallgatókkal a pályázat időtartamára a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodást köt. (2. számú melléklet)

 A pályázónak minden tanulmányi félévre vonatkozóan külön igazoló lapot kell benyújtania. (3. számú melléklet)

Az igazoló lapot a tárgy tanulmányi félévet követő tanulmányi félév megkezdését, illetve a 2018/2019. tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az oklevél kiadását követő 15 napon belül lehet benyújtani.

 A 2018/2019. tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan akkor nyújtható be érvényesen igazoló lap, ha a pályázó a záróvizsgát a 2018/2019. tanév második tanulmányi félévének szorgalmi időszakát követő első záróvizsga időszakban teljes egészében sikeresen teljesíti, és egyben teljesíti az oklevél kiadásához előírt valamennyi feltételt úgy, hogy a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül az oklevél kiállítható legyen.

Az igazoló lapot zárt borítékban, „NETA MNK ösztöndíj” megjelöléssel, két nyomtatott példányban kell benyújtani a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánjához a Kar Dékáni Hivatalában (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

a)    a pályázó a pályázat tárgyát képező tanulmányi félévben legalább 3,51-es (súlyozott, halmozott súlyozott vagy egyszerű számtani) tanulmányi átlaggal rendelkezzen, amely a az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben (továbbiakban: Neptun-rendszer)  kerül ellenőrzésre a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztálya által, továbbá

b)    a pályázó eleget tesz az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglalt tanulmányi és vizsga kötelezettségeinek, és az ajánlott tanterv szerinti haladási ütemben teljesíti az egyes tanulmányi félévekre előírt kreditek legalább 90 %-át, amely Neptun-rendszerben kerül ellenőrzésre a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztálya által.

Az ösztöndíjra való jogosultság elbírálásának módja:

A HTJSZ 30/E. § (3) alapján a támogatásra javasolt pályázatokat a NETK dékánja terjeszti összesítve – a gazdasági főigazgató egyetértésével – az Egyetem rektora elé, aki dönt a pályázatokról, és intézkedik az ösztöndíj folyósításáról.

Az elbírálás határideje: a benyújtást követően 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a NETK Tanulmányi Osztálya (tanulmanyi.netk@uni-nke.hu, +36 1 432 9059) nyújt.

Pályázat - NETA ösztöndíj
Jelentkezési lap
Megállapodás
Szemeszterenkénti igazolólap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KIEMELT TANULMÁNYI

ÖSZTÖNDÍJRA

 

2017/18. tanév tavaszi félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2017/18. tanév tavaszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A kiemelt ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/18. tanév tavaszi félévben: 423.640 Ft.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összege legfeljebb 40 százalékkel haladhatja meg az adott félévben az érintett homogén hallgatói csoportban megállapított legmagasabb tanulmányi ösztöndíj mértékét.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj folyósítása egy félévre szól, és a tanulmányi ösztöndíjjal együtt történik.

A pályázat benyújtásának feltételei

Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra az a nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgató

pályázhat, illetve az a nem kettős jogállású, rendészeti ösztöndíjas hallgató adhat be kérelmet, aki

a)      teljes idejű alapképzésben (BA, BSc) vagy mesterképzésben (MA, MSc) vesz részt;

b)      tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett;

c)      az utolsó két aktív féléve során legalább 55 kreditpontot megszerzett, és a képzésben eltöltött félévei alapján, az ajánlott mintatanterv szerinti félévének megfelelően nincs elmaradt kötelező és kötelezően választható tantárgya;

d)      az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két aktív félévben kiemelkedő, a két félév átlagában legalább 4,31 és tanulmányi félévenként legalább 4,00 tanulmányi átlageredményt ért el (egyszerű tanulmányi átlagként számolva);

e)      kimagasló szakmai és közösségi munkát végez; továbbá

f)       ellene nincs folyamatban lévő fegyelmi eljárás, vagy érvényes fegyelmi büntetés.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató egyidejűleg nem részesülhet kiemelt tanulmányi ösztöndíjban is.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. március 19. – 2018. április 3.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Tanulmányi Osztály (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 250. iroda) ügyfélfogadási időben

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

-        a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok, igazolások a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj felhívásában foglalt szabályok szerint.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra benyújtott pályázatokat a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pontrendszere szerint kell rangsorolni. (ld. http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok)

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. április 19.

Budapest, 2018. március 19.

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

 

Pályázati felhívás - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Pályázati adatlap - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj eredmények

 

F E L H Í V Á S

időközi demonstrátori pályázatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara pályázatot hirdet a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék demonstrátori feladatok ellátására.

 

Demonstrátori pályázatot hirdet:

 • A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egy fő részére;

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

·         jelen tanévben teljes idejű képzésben vesz részt az egyetemen;

·         jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;

·         kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;

·         akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;

·         a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;

·         magatartása, közösségi munkája példás.

 

A jelentkezéshez szükséges pályázat letölthető:  https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/34-sz-rektori-utasitas-1-melleklete-1-original.original.doc

A pályázatot a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani 2018.03.19-én 14:00 óráig a 253. irodában Volenszky Hajnalkánál.

A pályázatokat a kiíró szervezeti egység rangsorolja és ajánlással ellátva küldi meg a döntéshozó dékán részére.

A demonstrátori megbízás 2017.04.01-től 2018.07.01-ig terjedő időtartamra szól, mely nem hosszabbítható, azonban újabb eredményes pályázat elnyerésével megismételhető.

Döntés a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül születik, melyről a pályázókat a kiíró Kar írásban tájékoztatja.

Budapest, 2018. március 1.

Dr. Koller Boglárka

dékán

Pályázati lap - demonstrátor

 

 

Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2018/2019-es tanév mindkét félévére az Egyetem hallgatói számára.

A pályázati időszak:
2018. február 12 – március 8.   12:00

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

További információ és link a teljes felhíváshoz

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2017/18 II. FÉLÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj  elnyerésére.

1. A pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben vagy mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas azon hallgatói, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230 százalékát.

2. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza. A Rendszeresen szociális ösztöndíjra kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2018. február 7.
A pályázat leadásának határideje: 2018. február 28.

Végleges eredmények várható közzétételének ideje: 2018. március 16.

A pályázat leadása a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.
A Neptun-rendszerben való pályázás menete sematikusan a következő: HWEB > Ügyintézés > Kérvények > Pályázat rendszeres szociális ösztöndíjra > űrlap kitöltése, mellékletek csatolása > kérvény leadása.

Benyújtandó dokumentumok:

a) pályázati adatlap – a pályázáshoz szükséges adatlapot a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni a jelentkezés leadásakor);

b) a pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének, a pályázatban a pályázó által megadott tények, körülmények igazolására alkalmas dokumentumok, és a jelen pályázati felhívásban meghatározottak alapján bekért dokumentumok.

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

-          A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (továbbiakban: HTJSZ) meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni, amely a HTJSZ-el együtt megtalálható a kar hivatalos honlapján: https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer .

-          A pályázatok határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani, amely esetben a pályázat elutasításra kerül.

-          A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-          Hiánypótlásnak helye nincs. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat kiegészítésére nincs lehetőség. A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.

-          Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-          A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Diákjóléti Bizottságok (a továbbiakban: DJB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz.

-          Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából az illetékes kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is bekérhet a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu levelezési címről.
A hallgató pályázatában közölt adatokat a pályázat elbírálására jogosult szerv vagy személy vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrizheti, akár a pályázó lakóhelyén, akár egyéb dokumentumok bekérésével. A pályázó hallgató pályázatának benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettségének eleget tesz

-          A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl. A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

-         A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.

4. Jogorvoslat

A HTVSZÜB döntése a közléstől – ennek hiányában tudomásra jutástól – számított 15 napon belül halasztó hatályú jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címzett kérelemmel. A jogorvoslati kérelmet az Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztályán (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) lehet benyújtani. A döntés végleges, amennyiben a fenti határidőn belül a pályázó nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu címre.

                                                                                                  Diákjóléti Bizottság

                                                                                              Hallgatói Önkormányzat

                                                                                Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

                                                                                        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Pályázati felhívás

Vállalkozói adatlap

BNO kódok

Szükséges igazolások listája

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

2017/18. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2017/2018. tanév tavaszi félévére.

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév tavaszi félévben: 180.880 Ft

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. január 2. – 2018. január 19.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. február 2.

Budapest, 2017. december 19.

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

Pályázati felhívás - külföldi részképzés támogatására

Pályázati adatlap külföldi részképzés támogatására

Pontrendszer külföldi részképzés támogatására

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PUBLICO BONO ÖSZTÖNDÍJRA

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono elnyerésére.

A pályázók köre

Publico Bono ösztöndíjat olyan tisztjelölt, illetve az Egyetem nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgatója kaphat, aki a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet szervezéséhez a

-          diákszervezeti tevékenységével,

-          a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával

-          az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.

Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az adott tanulmányi félévben.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2017. december 7. – 2017. december 8. 17:00-19:00 óráig és

                                  2017. december 11. 17:00-19:00 óráig.

Leadandó dokumentumok:

-          A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (lehetőleg elektronikusan kitöltve!)

-          A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

Az eredmények közzétételének határideje: 2017. december 13.

 

NKE - NETK – Hallgatói Önkormányzat

Pályázati adatlap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZAKKOLLÉGIUMI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/A. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek szakkollégiumi ösztöndíj elnyerésére a 2017/18. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A szakkollégiumi ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/18. tanév őszi félévben: 452 200 Ft.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2017. november 24. – 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és a szakkollégiumok vezetőiből álló döntéshozó testület bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő két héten belül.

A pályázat szempontjából az adott karhoz az a szakkollégium tartozik, ahol aktív hallgatói jogviszonyban álló, szakkollégiumi ösztöndíjra pályázó szakkollégistája található.

A döntéshozó testület az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig, a pályázók által elért pontszámokkal arányosan osztja ki. A szakkollégiumi ösztöndíj elbírálásához kapcsolódó szempontrendszert a Hallgatói Térítési Juttatási Szabályzat 5/18. számú melléklete tartalmazza.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2017. december 22.

 

Budapest, 2017. november 24.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                           tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

 

Pályázati felhívás - szakkollégiumi ösztöndíj

Szakkollégiumi ösztöndíj pályázati adatlap

Szakkollégiumi ösztöndíj pontozási szempontrendszer

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/B. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet tudományos diákköri ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A tudományos diákköri ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév őszi félévben: 90 440 Ft.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a)      valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,

b)      Kari Tudományos Diákköri Tanács (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2017. november 24. – 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a KTDT hatásköre. A pályázatok elfogadásához a KTDT tagok minősített többségének szavazata szükséges. A pályázatok elbírálására összehívott KTDT ülésre a kari HÖK gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökét meg kell hívni, aki szavazati joggal vesz részt a pályázatok elbírálásában.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2017. december 22.

 

Budapest, 2017. november 24.

 

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                        mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Pályázati felhívás - Tudományos diákköri ösztöndíj

Tudományos diákköri ösztöndíj pályázati adatlap

Tudományos diákköri ösztöndíj szempontrendszer

 

 

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj rangsor

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - rangsor

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2017/2018 I. FÉLÉV

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás elnyerésére.

Pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben vagy mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas azon hallgatói, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230 százalékát.

Alaptámogatásra való jelentkezésre a hallgatók csak az első bejelentkezésük alkalmával jogosultak!

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2017. október 3-án, 4-én és 5-én 16:00 – 18:00-ig

Leadandó dokumentumok

-         Pályázati adatlap

-         A pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének igazolására (jelen pályázati adatlap II.-III.-IV. pontjai) a szükséges igazolások listája által meghatározott dokumentumok (HTJSZ 5/2. számú melléklete).

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18. § (2)-e alapján azon hallgatóknak, akik a 2017/18-as tanév első félévében kollégiumi férőhelyért pályáztak, igazolásaikat pedig hiánytalanul megküldték, csak abban az esetben szükséges az igazolásaikat benyújtaniuk, amennyiben szociális helyzetükben változás következett be. Amennyiben a pályázó él ezen lehetőségével, elfogadja a kollégiumi felvételi eljárásban megítélt szociális pontjait.

HTJSZ 16 § (6) és (7)

A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

A hallgató pályázatában közölt adatokat a pályázat elbírálására jogosult szerv vagy személy vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrizheti, akár a pályázó lakóhelyén, akár egyéb dokumentumok bekérésével. A pályázó hallgató pályázatának benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni.

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat a pontrendszert tartalmazó melléklettel (5/3. számú melléklet) együtt megtalálható az egyetem hivatalos honlapján. (http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer)

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott, a határidőn túl beadott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

Végleges eredmények várható közzétételének ideje: 2017. október 11.

Forduljatok bizalommal hozzánk és felmerülő kérdéseiteket az nke.netk.djb@gmail.com vagy a szaboregina0220@gmail.come-mail címre küldjétek el.

                                                                                                     

Diákjóléti Bizottság

Hallgatói Önkormányzat

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem