Kollégium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

                                                   A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pótpályázatot hirdet

              KOLLÉGIUMI FELVÉTELRE A 2016/2017-ES TANÉV II. FÉLÉVÉRE AZ ORCZY ÚTI KOLLÉGIUMBAN A

                                 NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA

 

1.        A pályázat benyújtására jogosultak köre

1.1.  Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karra felvett közszolgálati ösztöndíjas, önköltséges vagy önköltség fizetésére nem kötelezett, alapképzésben, valamint mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók.

1.2.  Kollégiumi elhelyezésben – jogállásra való tekintet nélkül – nem részesülhet az a hallgató, akivel szemben a pályázást megelőző tanévben fegyelmi határozat született, és a „kedvezmények és juttatások csökkentése, illetve megvonása” vagy annál súlyosabb szankciót szabtak ki vele szemben.

1.3.  A kollégiumi felvételt kizáró ok a hallgatói jogviszony szüneteltetése.

1.4.  A kollégiumi felvétel egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamra szól.

1.5.  Kollégiumi férőhelyre a tanulmányait a 2016/17. tanév őszi félévében megkezdett hallgató és az a felsőbb évfolyamon tanulmányokat folytató hallgató pályázhat, aki az utolsó aktív tanulmányi félévében legalább 15 kreditet megszerzett.

2.        A pályázat keretében elnyerhető kollégiumi férőhelyek

a)        20 db férőhely az NETK hallgatóinak az Orczy Úti Kollégiumban
(1089 Budapest, Orczy út 1.)

3.        A pályázat meghirdetésének időpontja: 2017. január 19.

4.        A pályázatok benyújtása

4.1.  A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a Kollégiumi Szabályzat (továbbiakban: KSZ), a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza.

4.2.  Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni 2017. január 23-a (12.00) és 2017. február 1-e (12:00) közötti időszakban.

A kollégiumi jelentkezés a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.

A Neptun-rendszerben való jelentkezés menete sematikusan a következő:

HWEB > Ügyintézés > Kollégiumi jelentkezés > kollégium kiválasztása >jelentkezés > űrlap kitöltése, mellékletek csatolása > kérvény leadása.

4.3.  A pályázati adatlap az alábbi linken tölthető le: (Az adatlap csak minta, a kollégiumi jelentkezéshez szükséges adatlapot a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni a jelentkezés leadásakor.)

http://uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/orczy-uti-kollegium/letoltheto-anyagok

A BNO kód-pontszám táblázat letölthető:

http://uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/orczy-uti-kollegium/letoltheto-anyagok

4.4.  A kollégiumi pályázat, mely magában foglalja az igazolások feltöltését is, a Neptun-rendszerben történő beadásának határideje: 2017. február 1. 12.00 óra

5.        A pályázat elbírálásának rendje és feltételei

5.1.  A kollégiumi felvételi eljárás során a HTJSZ 32/A.§-ban meghatározott felvételi és értékelési szempontokat kell alkalmazni.

5.2.  A felvételi eljárás során

a)        a szociális helyzet megítélésére alkalmazandó szempontokat a HTJSZ 32/A.§ (2) bekezdése szabályozza;

b)        a tanulmányi eredmények számításhoz alkalmazandó feltételeket, valamint a tanulmányi eredmények után adható pontszámokat a HTJSZ 32/A.§ (3) bekezdése szabályozza;

c)         a közösség érdekében végzett és tudományos tevékenységre vonatkozó értékelési szempontokat, illetve a tevékenységre adható pontszámokat a HTJSZ 32/A.§ (4) bekezdés tartalmazza;

d)        a pályázatok pontszámát csökkentő, a hallgató fegyelmi helyzetéhez kötődő százalékos arányszámokat a HTJSZ 32/A.§ (7) bekezdés tartalmazza.

5.3.  A kollégiumi felvételi eljárás során a pontszámok beszámításának megoszlása a következő:

a)        a tanulmányi eredmény 40 %-ban;

b)        a szociális helyzettel kapcsolatos pontszám 40 %-ban;

c)         a közösség érdekében végzett és tudományos tevékenységre adott pontszám 20 %-ban számít be.

5.4.  A kollégiumi felvételi eljárás során a pályázati döntést megelőzően a Kollégiumi Felvételi Bizottság megállapítja a kollégiumi férőhely biztosításának minimális ponthatárát. A kollégiumi férőhelyek feltöltése a kollégiumba pályázók pontszámai alapján kialakított sorrend figyelembevételével történik.

5.5.  A felvételi kérelmek határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani.

5.6.  A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

5.7.  Hiánypótlásnak helye nincs. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat kiegészítésére nincs lehetőség. A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.

5.8.  Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

5.9.  A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Kollégiumok, a Kollégiumi Felvételi Bizottság, és az illetékes Diákjóléti Bizottságok (a továbbiakban: DJB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz.

5.10.        Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából az illetékes kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is bekérhet.

5.11.        A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

6.        A felvételi döntés

6.1.  A kollégiumi felvételi (elhelyezés) döntésről és az értesítés módjáról, valamint a jogorvoslat rendjéről a KSZ 11-20.§-a rendelkezik.

6.2.  A pályázó szociális helyzetének elbírálása a Hallgatói Tanulmányi, Szociális és Vizsgaügyek Bizottságának hatáskörébe tartozik a HTJSZ 15. § (3) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján.

6.3.  A pályázati döntést a KFB és a HTVSZÜB együttesen – a HTVSZÜB kizárólag a pályázó szociális helyzetére vonatkozóan – hozza meg.

6.4.  A Kollégiumi felvételi pályázatokkal kapcsolatos döntés a Neptun-rendszerben 2017. február 10-ig kerül kiküldésre.

7.        Egyéb információk

7.1.  A kollégiummal kapcsolatos további információk az alábbi e-mail címen kérhetők:

orawetz.agnes@uni-nke.hu

nkenetkkollegiumibizottsag@gmail.com

7.2.  A Pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium

7.3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Szabályzata és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer

 

Budapest, 2017. január 19.

 

Böszörményi Balázs s. k.

 

Varga Mátyás s. k.

Kollégiumi Felvételi Bizottság

 

 Orzcy Úti Kollégium

elnöke

 

vezetője

 

                                             PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

                 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot hirdet KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2015/2016. II. FÉLÉVRE

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi és Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara közszolgálati és önköltséges, alap- és mesterképzési szakos, továbbá doktori tanulmányokat folytató nappali munkarendű hallgatói részére pályázatot hirdet kollégiumi férőhely betöltésére a 2015/16. tanév II. félévére (5 hónapra).

A pályázat keretében elnyerhető kollégiumi férőhelyeket az Egyetem az alábbi két kollégiumában biztosítja:

 

Hajnóczy József Kollégium    (1118 Budapest, Ménesi út 5.) férőhely: 20

Orczy Úti Kollégium               (1089 Budapest, Orczy út 1.) férőhely: 60


 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Szabályzata (továbbiakban: KSz) rendelkezik a kollégiumi felvételről (elhelyezésről).

Speciális pályázati feltételek a két kollégium tekintetében:

 

1.      Hajnóczy József Kollégium

A Közigazgatás-tudományi Kar kollégiumi felvételére (elhelyezésére) pályázhatnak azok a közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges alap- és mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók,

·        akik a 2015/16-os tanévben alapképzési szak, illetve mesterképzési szak hallgatói

A kollégiumi felvételt kizáró ok a hallgatói jogviszony szüneteltetése.

A kollégiumi felvétel egy félév (5 hónap) időtartamra szólhat, minden további időszakra újból kell pályázni. A felvételkor, a pályázati űrlapon, megjelölt időtartam (5 hónap) előtt a kollégiumból kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi igazolás alapján vagy egyéb különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: családi tragédia) lehet, további díjfizetési kötelezettség nélkül. Minden egyéb esetben (kiköltözés, férőhelyről való lemondás) a hallgató köteles megfizetni a hátralévő időtartamra (határozott idő esetén a határozott idő végéig, más esetben az aktuális félév végéig) esedékes 50%-os havi kollégiumi térítési díjat. (KSz 26.§ (3). bek.)

 

2.      Orczy Úti Kollégium

A Közigazgatás-tudományi Kar, valamint  a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar kollégiumi felvételére (elhelyezésére) pályázhatnak azok a közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges alap- és mesterképzésben, továbbá doktori tanulmányokat nappali munkarendben folytató hallgatók,

·        akik a 2015/16-os tanévben alapképzési szak, illetve mesterképzési szak, továbbá doktori képzés hallgatói

A kollégiumi felvételt kizáró ok a hallgatói jogviszony szüneteltetése.

A kollégiumi felvétel egy félév (5 hónap) időtartamra szólhat, minden további időszakra újból kell pályázni. A felvételkor, a pályázati űrlapon, megjelölt időtartam (5 hónap) előtt a kollégiumból kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi igazolás alapján vagy egyéb különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: családi tragédia) lehet, további díjfizetési kötelezettség nélkül. Minden egyéb esetben (kiköltözés, férőhelyről való lemondás) a hallgató köteles megfizetni a hátralévő időtartamra (határozott idő esetén a határozott idő végéig, más esetben az aktuális félév végéig) esedékes 50%-os havi kollégiumi térítési díjat. (KSz 26.§ (3). bek.)

 

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályáztatási rendet a KSz, a pályázó szociális helyzetének tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza.

 

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2016. január 11.

Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni

2016. január 11-e és 2016. január 29-e (12:00) közötti időszakban.

A kollégiumi jelentkezés a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.

 

A Neptun-rendszerben való jelentkezés menete sematikusan a következő:

HWEB > Ügyintézés > Kollégiumi jelentkezés > kollégium kiválasztása >jelentkezés > űrlap kitöltése, mellékletek csatolása > kérvény leadása.

 

A kollégiumi pályázat, mely magában foglalja az igazolások feltöltését is, a Neptun-rendszerben történő beadásának határideje: 2016. január 29. 12.00 óra.

 

A Pályázati felhívás megtalálható a Közigazgatás-tudományi Kar, valamint  a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar kari honlapjainak Hallgatóknak/Kollégium menüpont alatt.

 

A Pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/kollegiumi-hirek

http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/kollegiumi-szabalyzat_-hataly-2015_-xi_-7-tol.original.pdf

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2015_-xi_-7-tol-1.original.pdf

A KOLLÉGIUMI FELVÉTEL FELTÉTELEI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI (KSzszerint)

 

Kollégiumi felvétel során a pontszámok beszámításának módjáról a HTJSZ 32/A.§ -a rendelkezik.

A pályázatok (a felvétel) értékelésének szempontjai a pályázó szociális helyzete és lakhatási körülményei alapján:

 

A pályázó szociális helyzetének figyelembe vétele a HTJSZ által a rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozóan megállapított szempontrendszer alapján történik.

 

HTJSZ 5/1-2. számú melléklete tartalmazza a pályázó szociális helyzetére és lakhatási körülményeire vonatkozó, a szociális helyzet elbírálása során figyelembe veendő adatokat, a szükséges igazolások listáját, továbbá az 5/3. számú melléklet rendelkezik az értékelés pontrendszeréről.

 

A pályázati adatlap az alábbi linken tölthető le:

 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/letoltheto-anyagok

https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/palyazati-adatlap-2.original.pdf

A BNO kód-pontszám táblázat letölthető:

 

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/letoltheto-anyagok

https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/bno-kod-pontszam-tablazat.original.pdf

 

A kollégiumi felvételi eljárás során a Kollégiumi Felvételi Bizottság megállapítja a kollégiumi férőhely biztosításának minimális ponthatárát. A kollégiumi férőhelyek feltöltése a kollégiumba pályázók pontszámai alapján kialakított sorrend figyelembevételével történik.

 

A felvételi kérelmek határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani.

A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények figyelembe vétele nélkül kerülnek elbírálásra.

A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Kollégiumok, a Kollégiumi Felvételi Bizottság, és az illetékes Diákjóléti Bizottságok (a továbbiakban: DJB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz.

Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából az illetékeskar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is bekérhet.

Valótlan adatok közlése, hamis igazolások beadása a kollégiumi jogviszony (tagság) azonnali megszüntetését vonja maga után.

A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl. (HJTSZ) 16.§ (6))


 

A FELVÉTELI DÖNTÉS

A kollégiumi felvételi (elhelyezés) döntés és értesítés módjáról, valamint a jogorvoslat rendjéről a KSz 11-20.§ rendelkezik.

A pályázó szociális helyzetének elbírálása a Hallgatói Tanulmányi, Szociális és Vizsgaügyek Bizottságának hatáskörébe tartozik a HTJSZ 15. § (3) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján.


 

A Kollégiumi felvételi pályázatokkal kapcsolatos döntés a Neptun-rendszerben

2016. február 5-ig kerül kiküldésre.


 

Egyéb információk

A kari honlapok Hallgatóknak/Kollégium menüpontja alatt a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató 2016. január 11-től érhető el.

A kollégiummal kapcsolatos további információk az alábbi email címen kérhetők:

 

Hajnóczy József Kollégium: ktk_kollegium{kukac}uni-nke.hu

Orczy Úti Kollégium: orawetz.agnes{kukac}uni-nke.hu


 

Budapest, 2016. január 11.
 

 NKE EHÖK Kollégiumi Felvételi Bizottság

Hajnóczy József Kollégium vezetője

Orczy Úti Kollégium vezetője

                                               PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar első éves, alap- és mesterszakos hallgatói számára

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2015-2016-OS TANÉVRE

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara pályázatot hirdet kollégiumi férőhely betöltésére a 2015-2016-os tanévre (5 vagy 10 hónapra) első évfolyamos hallgatók részére.

A Kar a férőhelyeket az alábbi kollégiumban biztosítja:

Ludovika Campus Kollégium (1083 Budapest, Ludovika tér 2.): 70 férőhely

A NETK kollégiumi pályázati felhívása itt tölthető le.

                                                PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar felsőbb éves, alap- és mesterszakos hallgatói számára

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2015-2016-OS TANÉVRE

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara pályázatot hirdet kollégiumi férőhely betöltésére a 2015-2016-os tanévre (5 vagy 10 hónapra) felsőbb évfolyamos hallgatók részére.

A Kar a férőhelyeket az alábbi kollégiumban biztosítja:

Ludovika Campus Kollégium (1083 Budapest, Ludovika tér 2.): 40 férőhely

A NETK kollégiumi pályázati felhívása itt tölthető le.